Манастын басылмалары

«МАНАСТЫН» ВАРИАНТТЫНЫН БАСМАДАН БАСЫЛЫП ЧЫГЫШЫ

Сагынбай Орозбаковдун варианты

1.МАНАС: Эпос./Сагынбай Орозбак уулунун варианты бонча /Түз.С.Мусаев;Т.Герцен;Кириш сөзүн жазган Ч.Айтматов.-Ф.: Кыргызстан,1978.1-китеп.1978.-296 б
2.МАНАС: Эпос. ./Сагынбай Орозбак уулунун варианты бонча /Түз.Кырбашев К,Мусаев Ж,Сарыпбаев Р,Сооронов О,;Ред.Ч.Айтматов;Сүрөтчүсү Т.Герцен –Ф.: Кыргызстан,1980.2-китеп 1979-1980.-452 б
3. МАНАС: Эпос(Сагынбай Орозбак уулунун варианты бонча)/Түз. .С.Мусаев; Сүрөтчүсү Т.Герцен.-Ф.: Кыргызстан,1981.3-китеп,1981.-348 б
4. МАНАС: Эпос.С.Орозбак уулунун вариантты боюнча.Ред.Ч.Айтматов; Сүрөтчүсү Т.Герцен;Басмага даярдап,сөздүгүн жана тиркемелерди түзгөн Э.Абдылдаев.-Ф.: Кыргызстан,1982.4-китеп.1982.-368 б
5.МАНАС:Кыргыз элинин баатырдык эпосу.1-китеп./Сагынбай Орозбаковдун варианты бонча академиялык басылышы.-Б:Кыргызстан.-1995.-568 б
6.МАНАСТЫН Балалык чагы: (үзүндү) /С.Орозбаковдун айтуусу боюнча.Басмага даярдаган Ы.Абдрахманов.-Ф.:Кыргызмамбас,1940.-127 б (Тексти латын тамгасында)
7.АЛООКЕ ХАН: (“Манастан” үзундү) ) /С.Орозбаковдун айтуусу боюнча.Басмага даярдаган Ы.Абдрахманов.-Ф.:Кыргызмамбас,1941.-56 б.(Тексти латын тамгасында)
8.МАКЕЛ ДӨӨ: (Чон казаттан үзүндү) /С.Орозбаковдун айтуусу боюнча.Басмага даярдаган Ж.Бейшекеев;Ред.А.Токомбаев.-Ф.:Ккыргызмамбас,1942.-98 б
10.БИРИНЧИ казат: (Чон казаттан үзүндү) /С.Орозбаковдун айтуусу боюнча.Басмага даярдаган жана редакциялаган К.Рахматуллин.-Ф.:Кыргызмамбас,1994.-107 б
11.МАНАС чон казатка жөнөгөнү жатканда Каныкейдин чоролорду жабдып жаткан кези: (үзүндү) /Сагынбайдын айтуусу боюнча // Кызыл Кыргызстан.-1937.-24-авг.
12.МАНАС баатырдын сыпаты (үзүндү) /Сагынбай Орозбаковдун варианттынан.Басмага берген К.Маликов.// Кызыл Кыргызстан.-1940-29-нояб.(латын тамгасында)
13. МАНАС баатырдын сыпаты: (үзүндү) (С.Орозбаковдун айтуусу боюнча) // Советтик адабият жана искусство.-1941.-№1-2.-Б.109-110.
14. “МАНАС” эпосу: Алгачкы айкаштан үзүндү (С.Орозбаковдун айтуусу боюнча) // Кыргыз поэзиясынын анталогиясы. 1-том.Ф.:1980.-Б195-237
15.МАНАСТЫН туулганы: (үзүндү) Сагынбай Орзбак уулунун айтуусу боюнча.// Кыргызстан маданияты.-1989.-17-авг.-№33.-Б. 2-3
16.МАНАС:Алмамбеттин арманы (кыргыз ата наркынан үзүндү) Сагынбай Орзбаковдун варманттынан.// Кыргызстан маданияты.-1992.- 7-май.-№18-19.-Б. 2.
17.МАНАСТЫН Карабөрккө үйлөнүшү /С.Орозбаковдун варианты боюнча //Аалам.1992.-№19.-окт.(тогуздун айы).-Б
4-5.
Саякбай Каралаевдин вариантты
18 МАНАС: Эпос.С.Каралаевдин вариантты боюнча.Баш сөзүн жазган С.Мусаев;Ред.Ч.Айтматов;Сүрөтчүсү Т.Курманов;Басмага даярдаган Р.З.Кыдырбаева;А.Жайнакова.-Ф.:Кыргызстан,1984. 1-китеп.-1984.-248 б
19.МАНАС: Эпос.С.Каралаевдин вариантты боюнча.Ред.Ч.Айтматов;Сүрөтчүсү Т.Курманов;Түз.С.Мусаев;М.Мукасов.-Ф.:Кыргызстан 1986. 2-китеп. 1986.-264 б
20.СЕМЕТЕЙ:Эпос:С.Каралаевдин вариантты боюнча.Ред.Ч.Айтматов ж.б Сүрөтчүсү Т.Курманов.Басмага даярдап,сөздүгүн түзгөн К.Кырбашев,Р.Сарыпбеков.Баш сөзүР.Сарыпбековдуку.-Ф.:Адабият.1-китеп,1987.-376
21. СЕМЕТЕЙ:Эпос:С.Каралаевдин вариантты боюнча.Басмага даярдап,сөздүгун түзгөндөр:Э.Абдылдаев,Р.Сарыпбеков,С.Егембердиева;ред.Ч.Айтматов;сүрөтчүсү Т.Курманов.-Ф.:Адабият.2-китеп.1989.-344 б
22.СЕЙТЕК:Эпос: С.Каралаевдин вариантты боюнча.Басмага даярдап,сөзүдүгүн түзгөндөр:Р.З.Кыдырбаева,А.Жайнакова,Баш сөзүн жазган А.Жайнакова.Ф.:Адабият,1991.-352 б
23.МАНАСТЫН өлүмү:С .Каралаевдин вариантты боюнча.Даярдаган Б.Абдрахманов.-Ф.:Кыргызмамбас.1940.-63 б .Мазм.:Манастын Бакай,Ажыбай,Каныкейге айткан керези;Ажыбайдын хандарга сабаганга барышы;Каныкейдин манаска күмбөз салдырышы.
24.ККАНЫКЕЙДИН жомогу: ( Семетейден үзүндү)С.Каралаевдинайтуусу боюнча.Басмага даярдаган Ы.Абдрахманов.-Ф.:Кыргызмамбас,1940.-108 б.(Тексти латын тамгасында)
25.КАНЫКЕЙДИН тайторуну чапканы: (Семетейден үзүнду) С.Каралаевдин айтуусу боюнча.Ред.Ө.Жакишев.-Ф.: Кыргызмамбас,1941./1-бас./ -154 б.(Тексти латын тамгасында)
26.КАРАЛАЕВ С.Тайтору /өспүрүмдөр үчүн.Ф.:Кыргызокуупедмамбас,1963. -2-бас.-120 б.
27.КАРАЛАЕВ С.Тулпарлар.Бөбөктөр жана мектеп жашындагы балдар үчүн.Ф.:Мектеп,/1-бас./1965.-59 б.;/2-бас./1978.-60 б.;3-бас./1982.-59 б
Китепте Манас эпосундагы Аккула,Сарала,Көктулпар,Алкара,Мааникер,Ачбуудан,Тайбуурул,Тайтору,Чалкуйрук аттуу тулпарлардын сын-ссыпаты баяндалат.
28.КАРАЛАЕВ С.Баатырлар. Айымдар.(“Манас”эпосунун негизги каармандарына мүнөздөмө).Сүрөтчү Б.Жумабаев.:Мектеп.1967.-106 б
29.КАРАЛАЕВ С.Семетейдин балалык чагы./Тесттер балдар үчүн.-Кыргызстан,1970.-67 б
30.КАРАЛАЕВ С.Каныкейдин тайторуну чапканы; “Манас”эпосунан Мектеп жашындагы кенже балдар үчүн./Сүр.Т.Курманов.-3-бас.-Ф.:Мектеп,1986.-76 б
31.КАРАЛАЕВ С.Баатырлар:Эпостон үзүндүлөр. Мектеп жашындагы кенже балдар үчүн 2-бас.-Ф.:Мектеп,1988.-51 б
Атактуу Манасчы Саякбай Каралаев эпостогу Манас,Бакай,Алмамбет,Чубак,Сыргак,Коңурбай,Кошой,Жолой,Ажыбай,Кыргыл чал,Эр Төшүк,Көкчө,Семетей,Күлчоро,Канчоро,Толтой,Чынкожо,Сейтек баатырларга мүнөздөмө бенрип,алардын сын-сыпатын кыскача баяндаган.
32.АЛМАМБЕТ Манаска Бээжинди көрсөтүп турганы:үзүндү //Айткан С.Каралаев //Кыргыз совет адабияты.-1937.-№506.-Б33-36.
33.АЛМАМБЕТ Манаска Бээжиндин жайын айтып турганы: (үзүндү) С.Каралаевдин айтуусу боюнча.//Кызыл Кыргызстан.-1937.-12-авг.
34.АЛМАМБЕТ Манаска Бээжинди көрсөтүп турганы: (үзүндү) С.Каралаевдин вариантты //Советтик адабият жана искусство.-1945.-№3.-Б.40-44.
35.СЕМЕТЕЙДИН Букардан Таласка келиши:Манас эпосунан үзүндү //Айтуучу көрсөтүлбөгөн.//Кызыл Кыргызстан.-1945.-30-сен.
36 КАРАЛАЕВ С. Сулуулар; Каныкей,Кыз Сайкал;Айчүрөк; Кенжеке; Арууке;Бурулча; Бирмыскал; Көрпаян; Бурулкан; Акбала;Акжунуш; /Ырлар // Ала-Тоо.-1966.-№7.-Б.118-121.
37. СЕМЕИЕЙДИН Таласка биринчи келиши:/ үзүндү// С.Каралаевдин вариантты боюнча.// Кыргызстан пионери.-1970.-14-авг.
38. КАРАЛЕВ С. Тулпарлар сыны: / “Мнас” эпосунан //Кыргызстан маданияты.-1974.-19-дек.-Б.3.
39. “Сейтек” эпосунан үзүндү:Сейтектин чон энесине кезиккени / С.Каралаевдин айтуусу боюнча// Кыргыз поезиясынын антологиясы.1-том.-Ф.,-1989.—Б.270-290.
40. МАНАСТЫН туулушу: / Үзүндү / Айткан С. Каралаев // Кыргызстан маданияты. – 1989. - №33. – 17-авг. – Б. 3.
Жусуп Мамайдын варианты
41. МАНАС: Кыргыз элинин тарыхый эпосу / Айтуучу Жусуп
Мамай. Үрүмчү: Шинжан эл басмасы, 1984, 1-бөлүм (1-китеп): Манас / иреттөөчү Асанбай Матили; Сүрөттү сызган Газы Эмет; Мукабасын кооздогон Шикен. – 1984. – 556 б. 1-бөлүм (2-китеп): Манас / иреттөөчү Асанбай Матили. – 1989. – 448 б. 1-бөлүм (3-китеп): Манас / иреттөөчү Асанбай Матили. – 1989. – 581 б. 1-бөлүм (4-китеп): Манас / иреттөөчү Асанбай Матили. – 1989. – 581 б. 2-бөлүм (1-китеп): Семетей / иреттөөчү Мамбет Эрги. – 1984. – 477 б. 2-бөлүм (2-китеп) : Семетей / иреттөөчү Мамбет Эрги. – 1990. – 477 б. 2-бөлүм (3-китеп): Семетей / иреттөөчү Мамбет Эрги. – 1990. – 457 б. 3-бөлүм (1-китеп): Сейтек / иреттөөчү Асанбай Матили. – 1992. – 504 б. 3-бөлүм (2-китеп): Сейтек / иреттөөчү Асанбай Матили. – 1992. – 368 б. 4-бөлүм (1-китеп): Кененим / басмага даярдаган Оргалича Кыдырбай. – 1993. – 697 б. 4-бөлүм (2-китеп): Кененим / басмага даярдаган Оргалича Кыдырбай. – 1993. – 601 б. 5-бөлүм (1-китеп): Сейтек / басмага даярдаган Асанбай Матили. – 1994. – 777 б. 6-бөлүм (1-китеп): Асылбача-Бекбача / басмага даярдаган Толкун Турду. – 1994. – 468 б.
42 МАНАСТЫН төрөлүшү: / Кытайдагы Кызыл-Суулук кыргыздардын Жусуп Мамайдын вариантындагы “Манастын төрөлүшүнөн үзүндү” // Кыргызстан маданияты. – 1986. – 23-авг. - №43. – 8 б.
43 МАНАСТЫН курал-жарактарынын жасалышы: / Үзүндү // айткан Жусуп Мамай.// Ала-Тоо.-1988.-Б.76-83.
4.КАНЫКЕЙДИН Семетейге айткан наасаатынан:-үзүндү // -Жусуп Мамайдын варианттынан.// Ленинчил жаш.-1989.-29-апр.
45.МАНАС – “Алоокенин кыргыздарды чабышы” деген баптан үзүндү / /Жусуп Мамайдын айтуусу боюнча. Араб арибинен көчүргөн А.Жакыпбеков //Кыргызстан маданияты-1989.- 8-июн.-№23.-Б.12.